Historické památky

Kostel Navštívení Panny Marie
Přibližně na místě staršího farního kostela nechal Petr z Lindy mezi lety 1455-1464 v pozdně gotickém slohu postavit nový svatostánek, spojený s klášterem. Svým architektonickým vyjádřením i zasvěcením se vrací k tradicím doby předhusitské. V roce 1748 byla zřízena krypta pro členy řádu a krátce před tím došlo k barokní přestavbě presbytáře. Gotický jednolodní prostor je sklenut hvězdicovou klenbou, na něj navazuje na východní straně barokní presbytář, postavený v místech gotického během roku 1748. Nad ním se klene kupole se soudobými barokními freskami od Františka Jakuba Prokyše. Na freskách jsou zachyceny výjevy ze života Panny Marie - Narození, Zasnoubení, Zvěstování a Obětování v chrámu. Hlavní součást vnitřního vybavení tvoří bohatě vyřezávaný oltář z roku 1679 se sochami sv. Augustina, sv. Adolfa, sv. Václava, sv. Leopolda a sv. Floriána od lineckého řezbáře Adama Claudia a truhláře Johanna Halbera z Rožmberka. Oltářní obraz Navštívení P. Marie a Nanebevstoupení Krista vytvořil vlámský malíř Frans de Neve r. 1979. Boční oltář sv. Maří Magdaleny pochází z doby po polovině 18. století. O sto let mladší je novogotický boční oltář sv. Anny (z r. 1861) s barokními sochami svatého Jana Nepomuckého, sv. Linharta a sv. Prokopa, které původně zdobily jiný, dnes nedochovaný oltář. Plasticky zdobené varhany byly pořízeny ve třicátých letech 18. století, podobně jako kamenná křtitelnice. Nejstarší součásti inventáře představují gotická socha Piety z doby stavby kostela, soška sv. Václava vytvořená kolem roku 1470 a plastika Madony z počátku 16. století.
 

KLIKNUTIM ZVĚTŠÍŠ

 

Zámek
Jižní stranu náměstí zaujímá reprezentativní stavba v pozdně barokním slohu, která vznikla v letech 1765-1768 a sloužila původně jako sídlo prelatury zdejšího augustiniánského kláštera, s jehož starším gotickým areálem také bezprostředně souvisí. Po jeho zrušení r. 1785 ji noví
majitelé - Schwarzenbergové užívali jako zámek. Znak rodu Schwarzenbergů je umístěn nad hlavním vstupem do zámku. Z klenutého průjezdu vedou po obou stranách dveře do zámeckých prostor, které jsou téměř v naprosté symetrii. Ústředním prostorem býval hlavní reprezentační sál, zaujímající první i druhé patro a ozdobený rokokovou nástropní freskou s výjevy ze života svatého Augustina. Nyní je prostor předělen na dvě nižší místnosti. Od druhé světové války až do roku 1997 zde byla umístěna základní škola. Jednopatrová trojkřídlá budova zámku uzavírá obdélné nádvoří s kamennou kašnou a svým východním křídlem navazuje na komplex kláštera.
 

KLIKNUTIM ZVĚTŠÍŠ

 

Křížová chodba bývalého kláštera
byla stejně jako gotické části kostela stavěna ve druhé polovině 15. století. Na svornících její síťové klenby je znázorněna růže (erb Rožmberků) a lipová větvička ze znaku Petra z Lindy.
Přítomnost obou těchto symbolů vypovídá o postupném budování kláštera, v němž po smrti zakladatele pokračovali rožmberští stavitelé.
Chodba byla stejně jako celý klášter značně poškozena v průběhu 30 tileté války, barokní a pozdější úpravy pak její pozdně gotickou podobu poněkud pozměnily. K rekonstrukci do původní pozdně gotické podoby došlo v letech 2001 - 2002. V rajském dvoře se v létě konají koncerty. U vstupu do kostela stojí takzvaný misijní kříž. V současné době je v chodbě umístěno lapidárium - originály barokních soch a stavebních článků z různých míst jižních Čech. Je zde instalovaná výstava o historii kláštera.
 

KLIKNUTIM ZVĚTŠÍŠ

 

Škapulířová kaple
K severní straně kostelní sakristie byla v roce 1746 přistavěna barokní kaple, přístupná z křížové chodby kláštera. Kaple je zasvěcena Panně Marii Karmelské, která je nazývána též Pannou Marií Škapulířovou. Ta je zobrazena na velkém oltářním obraze od významného malíře Františka Prokyše, který je autorem také nástropní fresky na kupoli. Je na ní znázorněna pomoc, kterou skýtá proti různým pohromám amulet s obrazem P. Marie, zvaný škapulíř (odtud označení kaple). Nade dveřmi do kaple se nachází vyřezávaná kazatelna pořízená v polovině 18. století. Na kruchtě je barokní varhanní pozitiv, datovaný rokem 1711.
 

KLIKNUTIM ZVĚTŠÍŠ

 

Kostelní věž
Roku 1729 byla na severní straně kostela barokizována věž, která dnes tvoří charakte- ristickou dominantu města. Kamenné zdivo původní gotické zvonice se zachovalo k úrovni hodinového ciferníku. Uvnitř věže jsou zavěšeny čtyři zvony – nejstarší a nejvzácnější pochází z roku 1498, je zasvěcen Nejsvětější Trojici, váží zhruba 750 kg a byl odlit zvonařským mistrem Johannem Cantaristou. Zbývající tři menší zvony byly zhotovené a slavnostně vysvěcené v roce 1948.

KLIKNUTIM ZVĚTŠÍŠ

 
 
 
   

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.